کارگاه جمع بندی ادبیات فارسی

دکتـر امیـر نجـات شجاعــی دکترای زبان و ادبیات فارسی مولف 45 عنوان از کتاب های انتشارات گــاج ادبیات موضوعی گاج…
700,000 تومان

کارگاه جمع بندی عربی

استــاد بـابـکــ خطیبــی کـارشنـاس ارشد ادبیــات عــرب 25 سال سابقه آموزش حــرفه ایی کنکــور مولف 17 جلد کتاب در انتشارات…
700,000 تومان