استاد رضا نظری

زیست شناسی

 

سوابق تدریس

استاد پروازی شهرستان های تهران‚ کرج‚ اصفهان‚ کرمانشاه‚ قم‚ ماهشر‚ خرمشهر‚ رفسنجان‚ جیرفت‚ ابهر و…..

مدرس زیست شناسی وب سایت ماژیک

 

تالیفات

طراح سوالات زیست شناسی گاج و قلم چی

اولین مولف کتاب های هوشمند زیست شناسی

ویراستار کتاب فیزیولوژی پزشکی