استاد مسعــود عـــرب

مشــاور و برنــامه ریــز تحصیلـــی

مدرس و کارشناس ارشد مشاوره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه آموزش)